Ολυμπιακή Αλληλεγγύη

Εκτύπωση

Η Ολυμπιακή Αλληλεγγύη είναι το σώμα που είναι επιφορτισμένο με την ευθύνη της διοίκησης καθώς και της διαχείρισης του μεριδίου των δικαιωμάτων τηλεοπτικής μετάδοσης των Ολυμπιακών Αγώνων, το οποίο κατανέμεται στις Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές (ΕΟΕ). Αυτό το σώμα ασκεί τα καθήκοντά του συμμορφούμενο με τα ειδικά προγράμματα τεχνικής και οικονομικής βοήθειας που εγκρίνει η Επιτροπή Ολυμπιακής Αλληλεγγύης. Συντρέχει τις ΕΟΕ και τους ηπειρωτικούς συνδέσμους στις προσπάθειές τους για ανάπτυξη του αθλητισμού μέσα από προγράμματα, τα οποία σχεδιάζονται με προσοχή για να ανταποκριθούν εξίσου αποτελεσματικά στις ειδικές τους ανάγκες καθώς και στις προτεραιότητές τους.

Η Ολυμπιακή Αλληλεγγύη αντικατοπτρίζει την Ολυμπιακή Δεοντολογία, της οποίας βασικές έννοιες είναι η γενναιοδωρία, η κατανόηση, η διεθνής συνεργασία, οι πολιτισμικές ανταλλαγές, η ανάπτυξη του αθλητισμού, οι εκπαιδευτικές πτυχές και η προαγωγή μιας κοινωνίας που να επιδεικνύει ενδιαφέρον για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την ειρήνη.

Οι στόχοι του προγράμματος που έχει υιοθετήσει η Ολυμπιακή Αλληλεγγύη είναι οι ακόλουθοι: