Κυριακή, 05 Ιουλίου 2020

Προσφορά για προμήθεια αθλητικού υλικού για το έτος 2020

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΚΟΕ), ζητά προσφορές για την προμήθεια αθλητικού υλικού για τις ανάγκες της Κυπριακής Αποστολής που θα συμμετάσχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2020.

Η προσφορά που θα υποβληθεί πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα έγγραφα κατάλληλα συμπληρωμένα και υπογραμμένα τα οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα της ΚΟΕ www.olympic.org.cy (κατηγορία «ΝΕΑ» - Προκηρύξεις/Προσφορές/Διαγωνισμοί) :

I. Έντυπο Προσφοράς
II. Έντυπο Αναλυτικής Προσφοράς

Από το ίδιο σημείο μπορούν να βρουν αναλυτικά την προκήρυξη της προσφοράς.

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΕ» τόσο στο έξω μέρος του φακέλου όσο και στην προσφορά και να φθάσουν στα γραφεία της ΚΟΕ μέχρι τις 8 Ιουλίου 2019 και ώρα 13.00. Οι προσφορές πρέπει να συνοδεύονται από δείγματα των αντικειμένων της προσφοράς.

Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή
3 Ιουλίου 2019

 

 

Search