Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2020

Ολυμπιακή Αλληλεγγύη

Η Ολυμπιακή Αλληλεγγύη είναι το σώμα που είναι επιφορτισμένο με την ευθύνη της διοίκησης καθώς και της διαχείρισης του μεριδίου των δικαιωμάτων τηλεοπτικής μετάδοσης των Ολυμπιακών Αγώνων, το οποίο κατανέμεται στις Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές (ΕΟΕ). Αυτό το σώμα ασκεί τα καθήκοντά του συμμορφούμενο με τα ειδικά προγράμματα τεχνικής και οικονομικής βοήθειας που εγκρίνει η Επιτροπή Ολυμπιακής Αλληλεγγύης. Συντρέχει τις ΕΟΕ και τους ηπειρωτικούς συνδέσμους στις προσπάθειές τους για ανάπτυξη του αθλητισμού μέσα από προγράμματα, τα οποία σχεδιάζονται με προσοχή για να ανταποκριθούν εξίσου αποτελεσματικά στις ειδικές τους ανάγκες καθώς και στις προτεραιότητές τους.

Η Ολυμπιακή Αλληλεγγύη αντικατοπτρίζει την Ολυμπιακή Δεοντολογία, της οποίας βασικές έννοιες είναι η γενναιοδωρία, η κατανόηση, η διεθνής συνεργασία, οι πολιτισμικές ανταλλαγές, η ανάπτυξη του αθλητισμού, οι εκπαιδευτικές πτυχές και η προαγωγή μιας κοινωνίας που να επιδεικνύει ενδιαφέρον για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την ειρήνη.

Οι στόχοι του προγράμματος που έχει υιοθετήσει η Ολυμπιακή Αλληλεγγύη είναι οι ακόλουθοι:

  • Να προάγει τις θεμελιώδεις αρχές του Ολυμπιακού Κινήματος,
  • Να καλλιεργεί τις τεχνικές γνώσεις των αθλητών και των προπονητών στον αθλητισμό,
  • Να βελτιώνει το επίπεδο των αθλητών και των προπονητών στην τεχνική, με την παραχώρηση υποτροφιών,
  • Να εκπαιδεύει ειδικούς στη διοίκηση αθλητισμού,
  • Να συνεργάζεται με διάφορες Επιτροπές της ΔΟΕ καθώς επίσης και με οργανισμούς και νομικά πρόσωπα που έχουν κοινούς στόχους, κυρίως μέσα από την Ολυμπιακή Παιδεία και τη διάδοση του αθλητισμού,
  • Να δημιουργεί όπου είναι απαραίτητο, απλές, λειτουργικές και οικονομικές αθλητικές εγκαταστάσεις σε συνεργασία με εθνικούς φορείς και διεθνείς οργανισμούς,
  • Να στηρίζει τη διοργάνωση διαγωνισμών σε εθνικό, περιφερειακό και ηπειρωτικό επίπεδο κάτω από την αιγίδα και υπό τη δικαιοδοσία των ΕΟΕ,
  • Να ενθαρρύνει διμερή και πολυμερή προγράμματα συνεργασίας ανάμεσα στις ΕΟΕ,
  • Να παροτρύνει κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμούς ώστε να περιλάβουν τον αθλητισμό στο πρόγραμμα Επίσημης Αναπτυξιακής Βοήθειας.

 

 

Search